You are here

vanaf 18 jaar
Kunstambacht R-C

Lesuren

  • Donderdag van 17 tot 17.50 u.

Afdelingen

  • K.A. Polychromie
  • K.A. Steen-beeld
  • K.A. Hout-meubel

Voor de andere afdeling wordt Bijzondere Kunstgeschiedenis gegeven door de leerkracht van de afdeling zelf.

Bijzondere Kunstgeschiedenis

Specialisatiegraad 1ste en 2de jaar

Gezien er wordt van uitgegaan dat de studenten reeds algemeen kunsthistorisch gevormd zijn, zal de kunstgeschiedenis zich voornamelijk toespitsen op de stijlevolutie van het gekozen medium. Concreet betekent dit dat in de twee jaar durende specialisatiegraad tweewekelijks twee uur lang voldoende lessencycli aan bod komen :

Glas-in-lood

De ontwikkeling van de monumentale glaskunst in Noord-Europa vanaf de 11de eeuw tot en met de 20ste eeuw. Ook eigentijdse vormexperimenten krijgen de nodige belangstelling.

Hout-meubel

De evolutie van het meubilair van de Oudheid tot op heden. Zowel op Europees als op mundiaal vlak. Ook het eigentijdse meubel komt aan bod. Eveneens wordt er aandacht besteed aan het historische houtsnijwerk o.a. aan Middeleeuwse  koorbanken.

Polychromie

Benevens een algemene inleiding in de gepolychromeerde Europese beeldhouwkunst van voor de 10e eeuw, komt de evolutie van de Middeleeuwse beeldhouwkunst tot het moderne gepolychromeerde beeld aan bod.

Schilderen

Gedurende de vijf laatste eeuwen was de schilderkunst artistiek beschouwd in Europa een leidinggevend medium.Grootmeesters zijn vaak schatplichtig aan de gefragmentariseerde inbreng van de kleinmeesters. Omdat het werk van secundaire schilders door een gebrekkige conservatie doorgaans aan restauratie toe is, zullen deze in de eerste plaats het onderwerp zijn van de lessen bijzondere kunstgeschiedenis.

Smeden

De ijzerwinning was in Europa tot de 11de eeuw in de eerste plaats van strategisch belang. Pas met de opkomst van de steden werd het metaal vanaf de 12de eeuw deels verwerkt als decoratie element in de architectuur. De cursus kunstgeschiedenis schetst de evolutie van de monumentale smeedkunst gedurende de periode van de 12de tot en met de 19de eeuw.

Steen-Beeld

Ondanks dat het Belgisch architecturaal patrimonium gedurende de voorbije eeuw sterk geleden heeft onder het verwoestend geweld van de talrijke oorlogen en meer recentelijk van het sloopwerk van niets ontziende bouwpromotoren, zijn er nog ruim voldoende gebouwen bewaard gebleven die de West-Europese bouwgeschiedenis van het laatste millennium voorbeeldig illustreren.

Achtereenvolgens worden de romaanse-, gotische-, renaissancistische-, barokke- en neo-klassieke stijlelementen in de architectuur, alsook de sculptuur, belicht en onderling vergeleken.

Textiel

Textiele kunsten zijn van alle tijden en van alle landen. De lessen bijzondere kunstgeschiedenis beperken zich voornamelijk tot de ontwikkeling van het Noord-Europese tapijt en de kledij vanaf de 14de eeuw tot de 20ste eeuw, maar textiel uit andere gebieden en van andere tijden kan eveneens het onderwerp zijn van een lessenreeks. Ook meer actuele tendenzen binnen de discipline textiel krijgen aandacht.

 

Contacteer de docenten via email:

Inschrijvingen

Verplicht vak voor de 2de Specialisatiegraad