Visie

Waar staan we voor?

Elke academie heeft een artistiek pedagogisch project (APP). Op deze pagina lees je meer over de artistieke en pedagogische missie en visie van onze Academie:

De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Anderlecht behoort tot het Gemeenschapsonderwijs: Het GO!

De Academie beklemtoont door een actief pluralisme dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.

De Academie staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen.

De Academie is er voor iedereen (vanaf 6 jaar) die op basis van artistieke vaardigheden wil geprikkeld worden om zichzelf te ontwikkelen op creatief, esthetisch, ethisch, intellectueel, kunsthistorisch, affectief, motorisch en sociaal vlak.

De ontmoeting in kunst staat centraal. De leerling is niet alleen een individu, maar ook een gemeenschapswezen. De klemtoon ligt op beide.

De leraars begeleiden de leerlingen tweeledig:

1. In hun persoonlijke groei.
Een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering maar gedifferentieerd is naar ieders gedrevenheid en specifieke onderwijsbehoefte.

De academie staat open en begeleidt leerlingen en studenten:
die zich willen voorbereiden op het Hoger Onderwijs;
die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt;
die hun vrije tijd creatief en artistiek willen besteden;
die zich willen specialiseren in een bepaalde discipline.

Elke leerling/student is uniek en verschillend. Onze geadapteerde onderwijsaanpak getuigt dan ook van een persoonsgerichte aanpak met respect voor de eigenwaarde, interesses, ambities en leertempo van elke leerling/student.

2. In hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie.
Onze Academie is een integere en krachtige leeromgeving van een onderzoekende gemeenschap waarin de leerling wordt opgenomen. In een veilige biotoop kunnen zij bouwen aan hun zelfvertrouwen.

Het deeltijds kunstonderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van de mens en zet zo aan tot actieve cultuurparticipatie. We stimuleren expressiviteit, vakmanschap en de kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines.

Onze Academie beoogt de verwerving van kennis en inzicht en de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes met een bijzondere aandacht voor een open, kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving.

De Academie stimuleert sociaal engagement, wereldsolidariteit, verdraagzaamheid en brede belangstelling voor het kunstgebeuren hier en elders. Iedereen, zowel leerling als leraar dragen bij tot een stimulerende leeromgeving en het leer- en onderwijsproces.

We delen onze sterktes, werken samen en stellen ons open voor de inbreng van anderen om kwaliteit en solidariteit te bevorderen.

De Academie weet dit alles op unieke manier in te vullen met een uitzonderlijk brede waaier aan kunstopleidingen (acht vrije kunsten, zeven kunstambachten en een beeldatelier voor kinderen en jongeren), gesteund door een veelzijdig team van leraren docenten, actief in het hedendaagse artistieke veld.

Bovendien heeft de Academie een uitgebreid netwerk aan samenwerkingsverbanden met diverse culturele partners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten.

De Academie verenigt leraars en leerlingen vanuit talrijke horizonten. Allen mensen die open en solidair zijn.

De Academie is een academie in en voor de wereld. Zij is internationaal georiënteerd.

Het APP van de Academie komt op democratische wijze tot stand. Het kan te allen tijde worden bijgestuurd in functie van externe en/of interne ontwikkelingen.