Praktische Info

Inschrijven

Inschrijven

Herinschrijvingen: Voor leerlingen die dit academiejaar reeds ingeschreven waren, geldt een voorrangsregel van 1 juni t.e.m. 15 juni om zich in te schrijven voor volgend academiejaar 2024-2025.  

Nieuwe inschrijvingen zijn mogelijk vanaf  zondag 16 juni 2024 t.e.m. donderdag 4 juli 2024 en van woensdag 28 augustus 2024 t.e.m. vrijdag 30 september 2024.

Online inschrijven via www.mijnacademie.be/abkanderlecht 
Online inschrijven is niet mogelijk voor: 

Inschrijven op secretariaat op woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 18u en zaterdag van 9u tot 12u. Buiten deze uren kan er niet ingeschreven worden!

Inschrijven kan ook tijdens de eindejaarstentoonstelling van zaterdag 22, zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 juni.

Geen geldig attest voor vermindering = geen verminderingstarief! 
Geen betaling = niet ingeschreven! 

 Wat moet ik meenemen bij de inschrijven? (zie F.A.Q. Punt 11) 

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
EN TARIEVEN 2024-2025

Kinderen en Jongeren (vanaf 6 jaar en jonger dan 18 jaar op 31.12.2024)
normaal tarief: € 100
verminderd tarief: € 65 (voorwaarden zie F.A.Q.)

Volwassenen jonger dan 25 jaar op 31.12.2024
verminderd tarief: € 200 + ateliergeld*

Volwassenen (vanaf 25 jaar op 31.12.2024)
normaal tarief: € 435  + ateliergeld*
verminderd tarief: € 200 (voorwaarden zie F.A.Q.) + bijdrage verbruiksgoederen*

* De bijdrage hangt af van het gekozen atelier, meer info vind je op de pagina van het desbetreffende atelier.

F.A.Q. - Veel gestelde vragen:

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

De bewijsstukken kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm, dus via de academie overgemaakt worden. Als de leerling op de dag van inschrijving geen attest of document kan voorleggen, maar wel in de loop van de maand september komt hij alsnog in aanmerking.

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen.

Kijk goed na welke bewijsstukken je dient voor te leggen om van de vermindering te kunnen genieten.

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Attest VDAB of RVA ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’ 
 • Attest van het OCMW, of een UiTpas op naam met kansenstatuut
 • European Disability Card
 • Of een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD
 • Of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt
 • Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • Of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
 • Attest van je ziekenfonds met een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer, en vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid
 • of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’ of een attest van het RIZIV
 • of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
 • Attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft
 • Identiteitsbewijs voor vreemdelingen
 • Attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
 • Attest van het OCMW dat aantoont dat je een leefloon ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
 • UiTPAS met kansenstatuut op naam

Kijk aub eerst hier of je het antwoord kan terugvinden op jou vraag.

Indien je meer dan één derde van de lessen niet hebt bijgewoond zonder dat jouw afwezigheid gewettigd was, ben je niet geslaagd. Vanaf de vierde graad moet u minimum 10 lestijden/week aanwezig zijn. Als u wegens omstandigheden de lessen niet meer kunt volgen, gelieve zo snel mogelijk het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen om ervoor te zorgen dat u dat jaar niet verliest.

Een tweede atelier kan enkel voor studenten in KSS (specialisatiegraad), mits inschrijving in vierde graad.

En voor studenten jonger dan 25 met studentenstatuut, mits toestemming van de directeur. Het inschrijvingsgeld bedraagt voor een tweede optie 220 euro.

Ja, de inschrijving geldt maar voor 1 jaar.

Annuleer je voor 30 september dan krijg je je inschrijvingsgeld terug. Na 30 september kan je nog uitschrijven maar is terugbetalen niet mogelijk.

Neen, uw opleiding is slechts 1x gefinancierd per domein binnen het volledige net van het Deeltijds Kunstonderwijs. U kan zich dus inschrijven in muziek en beeldende kunst maar zich twee keer inschrijven voor beeldende kunst kan niet.

In uitzonderlijke gevallen en enkel na overleg met de directeur kan een leerling gespreid betalen. Ten laatste op 30 september dien je het vastgelegde inschrijvingsgeld betaald te hebben. De bijkomende atelierbijdragen worden aan de leerkracht betaald.

Opleidingscheques worden ENKEL aanvaard bij opleidingen die erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof en deel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan via loopbaanbegeleiding.
Meer info via deze link opleidingcheques.

Herinschrijven kan vanaf 1 juni.
Nieuwe inschrijving kan vanaf 16 juni.

U moet eerst een account aanmaken op www.mijnacademie.be/abkanderlecht
en vervolgens voor alle gezinsleden een inschrijving registreren.

Hebt u recht op verminderd tarief, dan moet u eerst uw attest uploaden. Deze wordt binnen de vier werkdagen gecontroleerd door het secretariaat. Eens akkoord ontvangen van het secretariaat hebt u vier dagen om te betalen via uw mijnacademie-account.

Opgelet voor mensen die zich wensen in te schrijven bij SMEDEN: Je kiest twee lesmomenten in de week OF één volledige zaterdag. De combinatie van weekdagen met een zaterdag is niet mogelijk. Indien de lessen die je zou willen volgen volzet zijn dan kan je je laten inschrijven op een wachtlijst. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Telefonische permanentie secretariaat (vanaf 1 juni t.e.m. 4 juli en van 1 september t.e.m. 30 september elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 17u.)

 • Gelieve identiteitskaart van de in te schrijven persoon mee te brengen.
 • Wie aanspraak maakt op vermindering moet een attest meebrengen. (Meer uitleg zie F.A.Q. punt 1).
  Korting wordt enkel gegeven wanneer het verminderingsattest is bijgevoegd.
 • Een leerling is pas ingeschreven na volledige betaling van het inschrijvingsgeld, m.a.w. de datum van betaling zal gelden als datum van inschrijving.
 • Voor uw en onze veiligheid dringen wij erop aan de betaling op het secretariaat zoveel mogelijk via bancontact te verrichten.

Heb je geen geldig bewijs, dan rekenen wij het volle tarief. Bezorg je ons voor 30 september de juiste attesten dan krijg je het te veel betaalde bedrag via overschrijving terugbetaald.

Het vak Kunst en Cultuur is een verplicht vak in het derde jaar van de vierde graad. Indien je meer dan één derde van de lessen niet hebt bijgewoond zonder dat jouw afwezigheid gewettigd was, ben je niet geslaagd.

Vrijstellingen worden aangevraagd bij de inschrijving. De nodige bewijsstukken worden ten laatste op 30 september bezorgd op het secretariaat.

Voor extra info en bijlagen ga naar deze link:
Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

De academie is georganiseerd volgens de structuur van het DKO en bestaat uit 4 opeenvolgende graden en een specialisatiegraad.
Download de structuur in de academie >

Lesroosters academiejaar 2024-2025