Praktische Info

Inschrijven

Inschrijven


INSCHRIJVINGEN VOOR 2023-2024 ZIJN AFGESLOTEN.

Volgende inschrijvingsperiode start op 1 juni 2024 voor huidige studenten en op 16 juni 2024 voor nieuwe studenten.

VOORWAARDEN EN TARIEVEN 2023-2024

Kinderen en Jongeren (vanaf 6 jaar en jonger dan 18 jaar op 31.12.2023)
normaal tarief: 95 €
verminderd tarief: € 65 (voorwaarden zie F.A.Q.)

Volwassenen jonger dan 25 jaar op 31.12.2023
verminderd tarief: € 200 + ateliergeld*

Volwassenen (vanaf 25 jaar op 31.12.2023)
normaal tarief: € 425  + ateliergeld*
verminderd tarief: € 200 (voorwaarden zie F.A.Q.) + bijdrage verbruiksgoederen*

* De bijdrage hangt af van het gekozen atelier, meer info vind je op de pagina van het desbetreffende atelier.

F.A.Q. - Veel gestelde vragen:

Kijk aub eerst hier of je het antwoord kan terugvinden op jouw vraag.

VERMINDERD TARIEF GELDT VOOR PERSONEN DIE:
Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. De bewijsstukken kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm, dus via de academie overgemaakt worden. Als de leerling op de dag van inschrijving geen attest of document kan voorleggen, maar wel in de loop van de maand september komt hij alsnog in aanmerking.

Categorieën van rechthebbenden.
Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende categorieën voldoen. Kijk hier tot welke categorie je behoord. Ga dan hieronder per categorie kijken welke bewijsstukken je dient voor te leggen om van de vermindering te kunnen genieten.

Lijst van de categorieën met vermindering :
Categorie A:
Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld.

Categorie B:
Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.

Categorie C:
1) Een leefloon van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.
2) Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.

Categorie D
1) Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen.
2) Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %).

Categorie E:
In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (MPI) of in een pleeggezin verblijven.

Categorie F:
Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.

Categorie G:
Volwassenen tussen 18 en 24 jaar.

Categorie H:
Uitsluitend voor jongeren.
Deel uitmaken van een leefeenheid waarvan een ander lid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of andere academie.

Categorie I:
Uitsluitend voor jongeren.
Een extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie. De domeinoverschrijdende initiatieopleiding wordt als een apart domein beschouwd.

Categorie J:
Voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn.

Categorie K:
Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Hieronder staat de lijst van de nodige  bewijsstukken die je dient voor te leggen  om van vermindering te kunnen genieten per categorie uitgelegd. Kijk bij F.A.Q. punt 1 om te zien tot welke categorie je behoord.

Bewijsstuk:
Een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).
OF:
Een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of een ACTIRIS attest A15.

Bewijsstuk:
Een attest uitgereikt door de VDAB.
OF:
Een attest uitgereikt door de RVA.

1) Een leefloon of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.

Bewijsstuk:
Een attest uitgereikt door het OCMW.
OF:
Een UiTPAS met kansenstatuut op naam.

2) Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.

Bewijsstuk:
Een attest afgeleverd door de Federale Pensioensdienst.
OF:
Een UiTPAS met kansenstatuut op naam.

1) Erkend persoon met een handicap en een tegemoetkoming (FOD SZ) ontvangen.

Bewijsstuk:
Een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de FOD SZ.
OF:
Een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de FOD SZ;
OF:
Een European Disability Card (EDC) conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

2) Begunstigde van een verhoogde kinderbijslag.

Bewijsstuk:
Een attest van de FODSZ, met vermelding van 4 punten op pijler 1 (het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap).
OF:
Een attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket (Vlaanderen) of van Famiris (Brussel) met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.
OF:
Een UiTPAS met kansenstatuut op naam.
OF:
Een EDC conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

Bewijsstuk:
Een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft.
OF:
Een attest van de pleeggezinnendienst.
OF:
Een vonnis van de jeugdrechtbank.

Bewijsstuk:
Een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan.
OF: 
Een identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet expliciet ‘vluchtelingen’ vermeld staan.

Bewijsstuk:
Geldig identiteitsbewijs

Bewijsstuk:
Geldig identiteitsbewijs. 
De jongere mag de leeftijd van 18 jaar niet bereiken op 31 december van het schooljaar.
EN:
Bewijs van gezinssamenstelling.

Bewijsstuk:
Geldig identiteitsbewijs. 
De jongere mag de leeftijd van 18 jaar niet bereiken op 31 december van het schooljaar.

Bewijsstuk:
Een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%.
OF:
Een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
OF:
Een attest van de FODSZ, met vermelding van ‘vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’.

Bewijsstuk:
Een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt.
OF:
Een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.
OF:
Een UiTPAS met kansenstatuut op naam.

UiTPAS
Houders van een UiTPAS met kansenstatuut of een Paspartoe aan kansentarief op naam – in een academie gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die toegang heeft tot de identificatiesoftware van Publiq vzw – komen in aanmerking voor het verminderd tarief, zonder bijkomende documenten te moeten voorleggen.
De gemeente waar de leerling woont, reikt de UiTPAS op naam uit. Die gemeente of UiTPAS-regio, kent het kansenstatuut toe aan één of meer van volgende groepen van rechthebbenden:

  • begunstigden van een leefloon
  • begunstigden van een inkomensgarantie voor ouderen
  • begunstigden van verhoogde kinderbijslag
  • begunstigden van verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

De academie kan het kansenstatuut van een UiTPAS verifiëren via specifieke identificatiesoftware van Publiq, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Overheid het UiTPAS-systeem beheert en de lokale besturen ondersteunt. Met deze UiTPAS met kansenstatuut kunnen lokale besturen hun inwoners met geringe financiële middelen bovendien extra korting geven, en hen zo aanmoedigen om te participeren aan het culturele- en vrijetijdsaanbod. Meer informatie zie Publiq UiTPAS toegepast in Deeltijds Kunstonderwijs.

Personen ten laste van de rechthebbenden. Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een rechthebbende krijgt zelf vermindering.

Volgend bewijsstuk moeten voorgelegd worden bij een kind ten laste:
Bewijsstuk:
Een gezinssamenstelling.

Als een kind en beide ouders op hetzelfde adres wonen en één van beide ouders heeft recht op verminderd inschrijvingsgeld, maakt het niet uit bij wie het kind ten laste staat. Bij gescheiden ouders moet het kind op hetzelfde adres wonen als de ouder die recht heeft op verminderd inschrijvingsgeld.
Volgend bewijsstuk moet voorgelegd worden bij een partner ten laste:

Bewijsstuk:
Een attest van het ziekenfonds (met vermelding dat de partner ten laste staat van de rechthebbende).

Voor extra info en bijlagen ga naar deze link:
Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Voor extra info en bijlagen ga naar deze link:
Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Kijk aub eerst hier of je het antwoord kan terugvinden op jou vraag.

Indien je meer dan één derde van de lessen niet hebt bijgewoond zonder dat jouw afwezigheid gewettigd was, ben je niet geslaagd. Vanaf de vierde graad moet u minimum 10 lestijden/week aanwezig zijn. Als u wegens omstandigheden de lessen niet meer kunt volgen, gelieve zo snel mogelijk het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen om ervoor te zorgen dat u dat jaar niet verliest.

Een tweede atelier kan enkel indien er plaats over is in het uurrooster van de desbetreffende leerkracht dit na akkoord van beiden atelierleerkrachten en directeur. Het aanvraagdocument vraag je aan het secretariaat. Je vraag wordt genoteerd, en eind september krijg je hierover bericht. Voor een tweede atelier betaal je 200 euro extra inschrijvingsgeld.

 

 

Ja, de inschrijving geldt maar voor 1 jaar.

Annuleer je voor 30 september dan krijg je je inschrijvingsgeld terug. Na 30 september kan je nog uitschrijven maar is terugbetalen niet mogelijk.

Neen, uw opleiding is slechts 1x gefinancierd per domein binnen het volledige net van het Deeltijds Kunstonderwijs. U kan zich dus inschrijven in muziek en beeldende kunst maar zich twee keer inschrijven voor beeldende kunst kan niet.

In uitzonderlijke gevallen en enkel na overleg met de directeur kan een leerling gespreid betalen. Ten laatste op 30 september dien je het vastgelegde inschrijvingsgeld betaald te hebben. De bijkomende atelierbijdragen worden aan de leerkracht betaald.

Opleidingscheques worden ENKEL aanvaard bij opleidingen die erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof en deel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan via loopbaanbegeleiding.
Meer info via deze link opleidingcheques.

Herinschrijven kan vanaf 1 juni.
Nieuwe inschrijving kan vanaf 16 juni.

U moet eerst een account aanmaken op
www.mijnacademie.be
en vervolgens voor alle gezinsleden een inschrijving registreren.

Hebt u recht op verminderd tarief, dan moet u eerst uw attest uploaden. Deze wordt binnen de vier werkdagen gecontroleerd door het secretariaat. Eens akkoord ontvangen van het secretariaat hebt u vier dagen om te betalen via uw mijnacademie-account.

Opgelet voor mensen die zich wensen in te schrijven bij SMEDEN:
Je kiest twee lesmomenten in de week OF één volledige zaterdag. De combinatie van weekdagen met een zaterdag is niet mogelijk. Indien de lessen die je zou willen volgen volzet zijn dan kan je je laten inschrijven op een wachtlijst. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

  • Gelieve identiteitskaart van de in te schrijven persoon mee te brengen.
  • Wie aanspraak maakt op vermindering moet een attest meebrengen. (Meer uitleg zie F.A.Q. punt 1).
    Korting wordt enkel gegeven wanneer het verminderingsattest is bijgevoegd.
  • Een leerling is pas ingeschreven na volledige betaling van het inschrijvingsgeld, m.a.w. de datum van betaling zal gelden als datum van inschrijving.
  • Voor uw en onze veiligheid dringen wij erop aan de betaling op het secretariaat zoveel mogelijk via bancontact te verrichten.

Heb je geen geldig bewijs, dan rekenen wij het volle tarief. Bezorg je ons voor 30 september de juiste attesten dan krijg je het te veel betaalde bedrag via overschrijving terugbetaald.

Het vak Kunst en Cultuur is een verplicht vak in het derde jaar van de vierde graad. Indien je meer dan één derde van de lessen niet hebt bijgewoond zonder dat jouw afwezigheid gewettigd was, ben je niet geslaagd.
Vrijstellingen worden aangevraagd bij de inschrijving. De nodige bewijsstukken worden ten laatste op 30 september bezorgd op het secretariaat.

De academie is georganiseerd volgens de structuur van het DKO en bestaat uit 4 opeenvolgende graden en een specialisatiegraad.
Download de structuur in de academie >

Lesroosters academiejaar 2023-2024